Hälsostadens Visionsmål

Ökad tillgänglighet

Tillgängligheten är avgörande för attraktivitet, utveckling och tillväxt. En tät och sammanhängande stad skapar goda förutsättningar för gångtrafiken. I Hälsostaden är det nära till parkering, tåg och busskommunikationer samt stadens centrum. När människan sätts i centrum och övrig trafik anpassas efter de gåendes villkor skapas möjligheter för en ökad tillgänglighet samt en tryggare och attraktivare miljö. Målet är att göra Hälsostaden mer tillgängligt, lättorienterat och välkomnande.

Hälsostaden ska uppfattas som ett föredöme för hus vård bedrivs, vi når vårt mål genom enkel närsjukvård med fokus på öppenvården. Vi når vårt mål genom att ge bästa möjliga vård, varje gång. Vi tror på lättillgänglig vård som utgår från individens behov. Miljön ska vara levande och främja möten mellan människor med olika bakgrund, kultur och ålder. Dessutom ska byggnaderna inte vara något fristående, utan de ska ha en koppling till samhället.

Synergier med andra verksamheter

Med patienternas och personalens behov för ögonen är målet att erbjuda fysiska förutsättningar att bedriva en sömlös verksamhet, dvs lokaler och byggnader för effektiv vård och omsorg där närhet och samverkan ger utrymme för öppnare vård, mindre avstånd och ökad patienttrygghet.

Det är de funktionella, innehållsmässiga, mänskliga och hållbara målen som ska förverkligas. En genomtänkt byggnadsstruktur ger möjlighet att förändra, växa och växla funktioner över tid. Samordning och förbättrad logistik inom och mellan verksamheter ger bättre vårdflöden och effektivare vård. Hälsostaden ger de fysiska möjligheterna för en fantastisk utveckling av vård och omsorg i Ängelholm.

Människan i centrum

Hälsostaden skapar möjligheter att sätta människan i centrum. Närstående ses allt mer som ett viktigt stöd som därmed också måste beredas utrymme. Urban och hållbar livskvalitet skapas när vi sätter människan i centrum. I Hälsostaden vill vi hjälpa alla invånare till ett friskare liv fullt av energi, glädje och trygghet. Därför återinvesterar vi allt överskott i Hälsostaden tillbaka in i verksamheten, det vinner alla på, sjuk som frisk.

Hälsostaden ska uppfattas som ett föredöme för hur vård bedrivs i Sverige. I allt vi gör lägger vi största vikt vid att miljön ska få patienterna att känna sig trygga med den vård de får. En trygg patient är ofta en mindre sjuk patient med snabbare tillfriskning. Vi strävar alltid efter att erbjuda alla patienter bästa möjliga vårdmiljö, oavsett sjukdomstillstånd, ålder eller andra omständigheter.

Nya mötesplatser

En stad ska bestå av många blandade funktioner och naturliga mötesplatser för att vara attraktiv, det ger ett flöde av människor under en stor del av dygnet vilket skapar trygghet. Tillgängligheten till det offentliga rummet är grundläggande för Hälsostaden. Hälsotorget som en sammanlänkande plats är det bärande elementet i Hälsostaden, torget är både ett rörelserum och ett stadsrum att uppehålla sig i. Längs torget skapas platser där man gärna stannar till, många entréer genererar färre baksidor och fler framsidor med aktivitet och möjlighet till möten.

Hälsostaden ska vara tillåtande och nytänkande på bred och långsiktig front. Centralt i det långsiktiga arbetet är att gynna gränsöverskridande möten, funktionsblandning, närhet, sinnesutvidgande miljöer, tillgänglighet och kompetens. Hälsostaden ska verka för ett öppnare samhälle genom att vara en mötesplats för alla.

Integrerad del av staden

Vi kommer att se en successiv uppluckring av gränserna mellan sjukvård, hälsovård och friskvård.
Hälsostaden skall bli en integrerad del av Ängelholms centrum och en länk ut mot södra sjukhusområdet. För att kunna fungera sammanlänkande krävs att området utvecklas till en levande stadsmiljö med inslag av kommersiell verksamhet och service. Målet är en ökad tillgänglighet där man integrerar verksamheter i hälsofrämjande miljöer. På så sätt skapas en nära koppling och samverkan mellan vård, hälsa och staden.

I all stadsutveckling idag talar man om den täta staden som en förutsättning för den hållbara utvecklingen. Att utnyttja marktillgångar väl är därför i sig en strategisk fråga. Inom vården skapas större möjlighet till samutnyttjande och samband mellan verksamheter. Täthet stärker dessutom förutsättningarna för ett attraktivt stadsliv med underlag för god service, mötesplatser och god kollektivtrafik. Genom att fokusera på samlingsplatsen för spontana möten mellan människor, ha en tydlig identitet och en stark berättelse om platsen är Hälsostaden en ny och attraktiv stadsdel i Ängelholm.

Attraktiv och läkande vårdmiljö

Hälsostadens yttre och inre miljöer utformas utifrån evidens och tillgänglig forskning kring hälsofrämjande miljöer. De gröna miljöerna ska ge identitet och karaktär åt stadsdelen och fungera som orienterande och strukturerande element. Grönskan ger möjlighet till sinnesstimulerande rekreation, aktivitet och återhämtning. Den bidrar dessutom till att miljön blir mer attraktiv och trivsam för besökare, patienter och personal. Flera studier har gjorts som visar på att ju bättre tillgång till grönområden som människor har, desto bättre upplever man att hälsan är. Ju svagare och sjukare man är desto större är behovet och effekten av grönskan.

Den inre gestaltningen hämtar inspiration från den omgivande naturen, öppna landskap, strand, klitter, väder och vind. Varma, naturnära kulörer med inslag av ljusa träslag bidrar till en positiv, rogivande och harmonisk miljö med mycket dagsljus. Vi skapar hälsofrämjande miljöer med en värdegrund som går att se i byggnaderna. Flera studier visar på hur miljön kan korta vårdtiden, minska medicinering etc.