Framtida Projekt i Hälsostaden

Byggnad 70

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden har den första etappen av en ny vårdbyggnad om totalt 12 000 kvm BTA uppförts. Plan 10-13 i etapp 1 är uthyrda till Psykiatri och Habilitering, plan 14 och 15 är idag vakanta. När etapp 2 byggs kopplas byggnad 70 till befintlig byggnad 08.

Byggnaden består av två lameller, sida vid sida utmed Landshövdingevägen. Lamellerna utformas med hög grad av generalitet både i plan och fasad för att kunna inrymma olika typer av mottagningar och för att kunna förändras över tid. En tvåvåningssockel mot Landshövdingevägen möter den lägre bebyggelsen utmed gatan.

Lokal i Hälsogallerian

Några mindre lokaler mitt inne i huvudstråket vid entré Södra vägen 4. Här erbjuder vi nya, moderna och ljusa lokaler för hälsovård, friskvård och vårdnära service med loungedel. Se bifogade ritningar.

Lokal 1 kan eventuellt delas i två lokaler. Planlösning anpassas till verksamheten, se möbleringsförslag som exempel på en lämplig planlösning.

Goda parkeringsmöjligheter, busshållplats utanför byggnaden och promenadavstånd till järnvägsstationen och centrum.
Närliggande företag är Pressbyrån, Aleris specialistvård, Aktiv ortopedteknik, Apotek Hjärtat, Café Droppen, Vattnets Hus med flera.

Fastighets-
utvecklingsplan

Denna broschyr är en summering av Fastighetsutvecklingsplanen (FUP). FUP beskriver de fysiska förutsättningarna, sammanfattar nuläge, behov och möjlig utveckling för områdets byggnadsstruktur, grönområde, kulturmiljö, trafik, teknik samt logistik och service. Den omfattar också byggnadernas tekniska status och möjliga användning och duglighet. En långsiktigt hållbar fastighetsutvecklingsplan säkerställer goda utvecklingsmöjligheter på Ängelholms sjukhusområde samt ger möjlighet till avlastning från främst Helsingborg.

FUP är ett inriktningsdokument för sjukhusområdet vid kommande byggnadsinvesteringar och underhållsplaner. Den beskriver dels områdets möjligheter, dels dess begränsningar samt har ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsperspektiv. FUP fungerar även som underlag för ny detaljplan. Arbetet har bestått i att analysera, summera och utvärdera olika utbyggnadsscenarion med genomförandeperspektiv på 25 år.

Detaljplan Hälsohotellet

Detaljplanen för Hälsohotellet blev antagen i Kommunfullmäktige den 25 augusti 2020. Hälsohotellet placeras på sjukhusområdet i anslutning till Rönne å och möjliggör ett nära, tryggt och bekvämt boende för både patienter och anhöriga. Med sitt centrala läge blir Hälsohotellet också attraktivt för turister, konferensgäster och som mötesplats för boende i Ängelholm.

Centralt i det långsiktiga arbetet med Hälsostaden är att gynna och uppmuntra gränsöverskridande möten, funktionsblandning, närhet, hälsofrämjande miljöer och tillgänglighet. Hälsohotellet är ett naturligt nästa steg i detta arbete med målet att skapa förutsättningar för att öka välbefinnande och stödja tillfrisknande. Hälsohotellet blir även ett landmärke, en social mötesplats som är öppen för alla.

Hälsohotellet blir en integrerad del av staden med nära koppling och samverkan mellan vård, hälsa och staden.
Läs våra frågor och svar kring detaljplanen genom att klicka här

Se mer om Hälsohotellet i de två filmerna