Framtida Projekt i Hälsostaden

Detaljplan Hälsohotellet

Den 29 november 2017 tog Kommunstyrelsen beslut om att detaljplanen för Hälsohotellet ska ställas ut på samråd i december. Hälsohotellet placeras på sjukhusområdet i anslutning till Rönne å och möjliggör ett nära, tryggt och bekvämt boende för både patienter och anhöriga. Med sitt centrala läge blir Hälsohotellet också attraktivt för turister, konferensgäster och som mötesplats för boende i Ängelholm.

Centralt i det långsiktiga arbetet med Hälsostaden är att gynna och uppmuntra gränsöverskridande möten, funktionsblandning, närhet, hälsofrämjande miljöer och tillgänglighet. Hälsohotellet är ett naturligt nästa steg i detta arbete med målet att skapa förutsättningar för att öka välbefinnande och stödja tillfrisknande. Hälsohotellet blir även ett landmärke, en social mötesplats som är öppen för alla.

Hälsohotellet blir en integrerad del av staden med nära koppling och samverkan mellan vård, hälsa och staden.

Läs våra frågor och svar kring detaljplanen genom att klicka här

Se mer om Hälsohotellet i de två filmerna

Ny vårdbyggnad planeras

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden planeras det för en ny vårdbyggnad i två etapper om totalt 12 000 kvm BTA. Just nu planeras första etappen enligt hyresavtal med Region Skåne som avser verksamheterna Habilitering och Psykiatri som idag finns kvar på södra sjukhusområdet. Byggstart är planerad till hösten 2020. Etapp 1 planeras att vara färdigställd 2022.

Byggnaden är en del av den övergripande strategin som syftar till att länka samman och integrera sjukhusområdet med övriga staden, där den nya vårdbyggnaden förstärker kvartersstukturen och ökar tillgängligheten. Byggnaden planeras med en hög grad av generalitet både i plan och fasad för att kunna inrymma olika typer av verksamheter och för att kunna förändras över tid. Byggnadens utformning är styrd av kopplingar till utemiljöer, vikten av dagsljus, tillgänglighet och orienterbarhet.

Byggnaden ska upplevas som en sammanhängande volym som samverkar i material och kulör med övriga byggnader på platsen. Den nya vårdbyggnaden ska ha ett tydligt släktskap med Hälsogallerian, men samtidigt vara sin egen gestalt i stadsdelen. En attraktiv arbetsplats som underlättar samarbeten mellan mottagningar.