Trafik på Hälsotorget

Under sommaren påbörjas en utvärdering och analys av flödena på och kring Hälsotorget. För att uppnå målet om en trafiksäker och trevlig vistelseyta är det viktigt att varuleveranser sker till godsmottagningen på Landshövdingevägen 7 och inte till Hälsotorget eller entrén på Södra vägen.

Torget fungerar både som en länk mellan centrum och stadens södra delar för gående och cyklister men också som ett nytt socialt rum, en plats med liv och rörelse. Trafikmässigt en blandzon för gående och cyklar men även viss angöringstrafik som taxi, färdtjänst, fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt ambulans. För att främja utvecklingen mot ökad stadsmässighet prioriteras utmed torgets bottenvåningar verksamheter som kan exponeras och är av mer publik karaktär och därmed bidrar till en mer upplevelserik och tillgänglig miljö.

Publicerat: 2018-07-06