Test av ny trafikutformning på Hälsotorget från den 8 april

Hälsotorget fungerar idag både som en länk mellan centrum och stadens södra delar för gående och cyklister men också som ett nytt socialt rum, en plats med liv och rörelse. Trafikmässigt en blandzon för gående och cyklar men även viss angöringstrafik som taxi, färdtjänst, fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt ambulans.

Under hösten påbörjades en utvärdering och analys av flödena på och kring Hälsotorget. Förslag på ny trafikutformning har tagits fram och kommer att testas med start måndag den 8 april, därefter görs utvärdering och eventuella justeringar innan det kan bli en permanent lösning. Under början av testperioden kommer en guide att finnas på plats för att hjälpa till och informera.

Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade vid entré Landshövdingevägen 7e kommer att utökas. Ambulansflödet separeras tydligare och en separat avlämningsplats för skolbussen anordnas i anslutning till Vattnets hus. En vändplan för av- och påstigning testas samt en tydligare avlämning för färdtjänst och taxi.

För att underlätta kommer parkeringen framför Landshövdingevägen 7b-7d att vara gratis under testperioden för parkeringstid som understiger 15 minuter, detta för att möjliggöra t ex ledsagning av anhörig in till mottagning för de som behöver. Det kommer även att sättas upp ytterligare cykelställ på Hälsotorget. Detta är ett led i arbetet med att skapa hälsofrämjande miljöer och öka tillgängligheten, där det ska vara enkelt att göra hälsosamma och miljömedvetna val.

Publicerat: 2019-04-01