Ny Vårdbyggnad - byggnad 70

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden pågår byggnationen av en ny vårdbyggnad i två etapper om totalt 12 000 kvm BTA. Första etappen byggs enligt hyresavtal med Region Skåne som avser verksamheterna Habilitering och Psykiatri som idag finns kvar på södra sjukhusområdet. Etapp 1 planeras att vara färdigställd 2022.

Byggnaden är en del av den övergripande strategin som syftar till att länka samman och integrera sjukhusområdet med övriga staden, där den nya vårdbyggnaden förstärker kvartersstukturen och ökar tillgängligheten. Byggnaden planeras med en hög grad av generalitet både i plan och fasad för att kunna inrymma olika typer av verksamheter och för att kunna förändras över tid. Byggnadens utformning är styrd av kopplingar till utemiljöer, vikten av dagsljus, tillgänglighet och orienterbarhet.

Byggnaden ska upplevas som en sammanhängande volym som samverkar i material och kulör med övriga byggnader på platsen. Den nya vårdbyggnaden ska ha ett tydligt släktskap med Hälsogallerian, men samtidigt vara sin egen gestalt i stadsdelen. En attraktiv arbetsplats som underlättar samarbeten mellan mottagningar.

Parkuset

Parkhuset består av två våningar ovan mark i trä och tegel med sedumtak och en källarvåning. Parkhuset byggs för att utöka flexibiliteteten för vård och omsorg, med direkt tillgänglighet till den gröna miljön i Lindhagaparken.

Hela Lindhagaparken kommer att ses över som sedan länge är i behov av en uppgradering. Målet är att utveckla parkens grönska samt öka tillgängligheten och användningen av parken för allmänheten. Parken lämpar sig väl för aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm.

Färdigställdes december 2019

Ny vårdbyggnad - Byggnad 71

Den nya vårdbyggnaden innehåller mottagningar för bedömning och behandling, vårdavdelning med enpatientrum, utbildningslokaler samt personalmiljöer. Rehabverksamheten bedriver både öppenvård och slutenvård i byggnaden.

Genom den nya vårdbyggnaden möjliggörs ett ”aktivitetscenter” för fysioterapi och arbetsterapi. En ny entré med publik karaktär har skapats mot Hälsotorget, gemensam för alla verksamheter. Entréhallen har utformats som ett mellanrum mellan den nya vårdbyggnaden och den befintliga behandlingsbyggnaden. Det finns tillgång till trädgård och stora balkonger. Färdigställt våren 2018.

Ombyggnad av röntgen

Antalet röntgenundersökningar förväntas att öka i framtiden och man ser en tydlig förskjutning mot fler undersökningar med magnetkamera som inte använder joniserande strålning. Genom att utöka från en till två MR-kameror och samtidigt skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler för röntgenverksamheten kommer kapaciteten att öka till 80 timmar/vecka med möjlighet att successivt öka till 150 timmar/vecka. Projektet innefattar även urdrifttagande av två äldre röntgenutrustningar som ersätts av en ny skelettröntgenutrustning. Till följd av installationerna har röntgenavdelningens disposition setts över i sin helhet för att medge ett effektivt och patientsäkert flöde samt en god arbetsmiljö.

Färdigställdes hösten 2018.

Hälsogallerian

I Hälsogallerian ska verksamheter som på ett eller annat sätt har en koppling till hälsa och livsstil komplettera varandra och skapa synergier och samband som stärker varumärket Hälsostaden och ökar tillgängligheten.

Hälsogallerian är en mötesplats som möjliggör ett utbyte som skapar nytänkande och kreativitet. Här möts och samverkar staden, handeln och vården med hälsan i fokus som en grön tråd. Hälsogallerian är ljus och modern och bidrar till en mer upplevelserik och tillgänglig miljö.

Hälsotorget

Det nya stråket genom området, kompletterad med broförbindelse för gång och cykel över Rönne å, fungerar som en länk mellan stadskärnan och stadens södra delar. För att främja utvecklingen mot ökad stadsmässighet prioriteras utmed torgets bottenvåningar verksamheter som kan exponeras och är av mer publik karaktär och därmed bidrar till en mer upplevelserik och tillgänglig miljö.

Ett nytt socialt rum, en plats med liv och rörelse, trafikmässigt en blandzon för gående och cyklar men även viss angöringstrafik.

Färdigställdes våren 2018.

Vattnets hus

Kunskapsporten äger och driver det nya badhuset på området. Det innehåller ett fullvärdigt bad för tävlingar, lek, rekreation och träning med äventyrsbad, tävlingsbassäng, träningsbassänger, spa, gym och bistro.

För mer information: http://www.vattnetshus.se

Ombyggnad av behandlings-
byggnad

Mottagningsplanet där lokalerna var mörka och omoderna har byggts om och blivit mer generella och flexibla med ökat dagsljusinsläpp. Kulvertplan har byggts om för omklädning för personal, servicecentral och förråd. Fläktvåningen har renoverats för att öka komforten och minska energiförbrukningen genom att ersätta de gamla ventilationsaggregaten med nya.

Byggstart vår 2015, färdigställt sommaren 2017

Ny driftsbyggnad

Den nya driftsbyggnaden är en vital förutsättning för vårddriften och innebär en förbättrad patientsäkerhet. Driftsbyggnaden består av ett suterrängplan med driftutrymmen samt en våning för kontor och övervakningsutrymmen för sjukhusdrift.

Driftbyggnadens placering i anslutning till kulvert innebär att största delen av transporter av utrustning mm sker via kulvert.

Färdigställdes våren 2015.

Parkeringshus

När området förtätas krävs nya parkeringslösningar som ersättning för existerande markparkeringar.

Ett p-hus i tre plan har byggts för att tillgodose det framtida behovet av parkeringsplatser inom området. Färdigställdes 2013.

Nytt bårhus

Ett nytt modernt bårhus har ersatt det gamla bårhuset med bättre arbetsmiljö i en välkomnande miljö anpassat för att över tid kunna möta olika behov oavsett kulturell eller religiös bakgrund.

Färdigställdes 2013

Provrum

Hälsostadens typrum ska vara standardiserande och normerande för att möjliggöra upprepningseffekt. Typrummen effektiviserar planerings- och byggprocessen genom att förebygga fel och minimera planeringstid.

Provrummen ska pedagogiskt visa och beskriva funktioner och utformning, de byggs för att testa och bedöma funktion och kvalitet ”live”. Rummen utvärderas av olika målgrupper och vidareutvecklas. Provrummen omfattar vårdrum 1-patient, RWC-dusch, mottagningsrum och korridor.

Färdigställdes hösten 2014.