Planansökan för Tågmästarparken (f d södra sjukhusområdet)

Hälsostaden Ängelholm AB och Ängelholmshem presenterade Tågmästarparken (f d södra sjukhusområdet) för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars. En gemensam planansökan kommer att lämnas in till kommunen för att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området.

Tågmästarparken är tänkt att innehålla blandad bostadsbebyggelse med varierande upplåtelseformer, stilar och utomhusmiljöer med ett centrumnära, tryggt och bekvämt boende för olika åldersgrupper. Tågmästarparken blir en integrerad del av centrum genom att tillgängligheten och kopplingen förstärks genom en ny gång- och cykelbro över järnvägen till norra sjukhusområdet.

Merparten av verksamheterna på södra sjukhusområdet har flyttat till norra sjukhusområdet. Region Skåne planerar att flytta resterande verksamheter från södra sjukhusområdet de kommande åren. Området har ett stort underhållsbehov med ineffektiva och omoderna lokaler. Genom att samla all verksamhet på det norra området skapas synergier och samband mellan verksamheter som leder till ökad patienttrygghet.

Publicerat: 2019-04-01