Parkhuset i nästa skede

Besiktning av stomme, fasad och tak är utförd och godkänd. Inom kort påbörjas hyresgästanpassning som innerväggar, ytskikt, installationer, inredning och markarbeten. Byggnaden beräknas vara färdigställd omkring årsskiftet 2019/2020.

 

Avtal är sedan tidigare tecknat med Ängelholms kommun som ska hyra hela Parkhuset i syfte att bedriva korttidsboende. Parkhuset fördelar sig på två plan ovan mark samt källare, beläget med direkt tillgänglighet till den gröna miljön i Lindhagaparken.

 

Ett korttidsboende fungerar som ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Korttidsboendet kan även nyttjas i väntan på att få flytta hem efter vård på sjukhus, eller som en tillfällig vistelse i väntan på annat anpassat boende.

 

Enligt kommunens verksamhetsbeskrivning ska korttidsboendet ge en hemlik känsla som också stimulerar till egen aktivitet, handling och träning. Korttidsboendet ska bestå av egna rum, men också av gemensamma delar för måltid och aktiviteter. Korttidsenheten ska främja de boendes självständighet, delaktighet, trygghet och känsla av meningsfullhet.

Publicerat: 2019-05-07