Invigning av parken och ett spadtag för framtiden

Fredagen den 18 september hölls invigningen av den nya Lindhagaparken samt ett spadtag för det framtida Hälsostaden. Med hänsyn tagen till covid-19 blev ceremonin begränsad med endast ett fåtal deltagare, istället filmades delar av tillställningen för att fler ska kunna ta del av den.

Tillgängligheten till det offentliga rummet är grundläggande för Hälsostaden. Nya Lindhagaparken välkomnar alla och grönskan ger möjlighet till sinnesstimulerande rekreation, aktivitet och återhämtning. Flera studier har gjorts som visar på att ju bättre tillgång till grönområden som människor har, desto bättre upplever man att hälsan är. Ju svagare och sjukare man är desto större är behovet och effekten av grönskan.

Hälsostaden ska vara nytänkande på bred och långsiktig front och ge fysiska möjligheter för en fantastisk utveckling av vård och omsorg i Ängelholm. Centralt i det långsiktiga arbetet med Hälsostaden är att gynna och uppmuntra gränsöverskridande möten, närhet, hälsofrämjande miljöer, tillgänglighet och kompetens. Hälsostaden blir en integrerad del av staden med nära koppling och samverkan mellan vård, hälsa och staden.

Publicerat: 2020-10-09