Trafikutformning iordningställs på Hälsotorget med start 6 april

Förslag på ny trafikutformning på Hälsotorget har testats och kommer att permanentas med start den 6 april. Under ombyggnadstiden kommer en guide att finnas på plats för att hjälpa till och informera då det innebär vissa omflyttningar av parkeringsplatser för rörelsehindrade och färdtjänst. Åtgärderna på Hälsotorget är uppdelade i olika etapper för att säkerställa framkomligheten och beräknas vara klart slutet april.

Det är många olika intressen som ska tillgodoses. Angöring för taxi och färdtjänst samt parkering för rörelsehindrade prioriteras högt. Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade vid entré Landshövdingevägen 7e har utökats. Ambulansflödet separeras tydligare och en separat avlämningsplats för skolbussen anordnas i anslutning till Vattnets hus. En vändplan för av- och påstigning iordningställs samt en tydligare avlämning för färdtjänst och taxi.

För att underlätta, har ett antal gratis korttidsparkeringar (15 min) skyltats upp på parkeringen framför Landshövdingevägen 7B-D, detta för att möjliggöra t ex ledsagning av anhörig in till mottagning för de som behöver.

Det kommer att sättas upp ytterligare cykelställ på Hälsotorget samt ett låsbart cykelgarage framför Landshövdingevägen 7B-D där det även kommer att finnas ett antal laddplatser för elcyklar. Detta är ett led i arbetet med att skapa hälsofrämjande miljöer och öka tillgängligheten, där det ska vara enkelt att göra hälsosamma och miljömedvetna val.

Hälsotorget fungerar idag både som en länk mellan centrum och stadens södra delar för gående och cyklister men också som ett nytt socialt rum, en plats med liv och rörelse. Trafikmässigt en blandzon för gående och cyklar men även viss angöringstrafik som taxi, färdtjänst, fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt ambulans, skolbuss och varutransporter till Vattnets hus.

Publicerat: 2020-03-25