Asfaltering av väg till huvudentré 15-17 november

Onsdagen den 15 november till fredagen den 17 november kommer delar av tillfartsvägen till parkering och huvudentré att asfalteras om. Trafiken kommer tillfälligt att ledas om. Tillgängligheten till p-platser och taxi/färdtjänst påverkas inte. Fräsning av gammal asfalt har startat och innebär inga avstängningar utan entreprenören anpassar sig till trafikanterna.

Grön markparkering färdigställd inom kort

Markområdet mellan badhuset och bostadsområdet Rönneå park har iordningställts till en grön markparkering. Cirka 30 parkeringsplatser kan tas i bruk i början av december.

Parkeringen består av armerat gräs som ramas in av avenbokhäck, rhododendron och befintliga ekar för att ge ett grönt intryck både för besökare och boende runt omkring. Gräsarmeringen skapar bättre livsmiljö för omgivande växtlighet och ökar infiltrationen av regnvatten. Området kommer att upplevas tryggare och trevligare med belysning. Tillgängligheten till och från å-promenaden har förbättrats genom en grusstig mellan markparkeringen och å-promenaden.

Mockup rivs

Modellen (mockup) byggdes i ett tidigt skede för att entreprenören skulle kunna prova sig fram till bra fasadlösningar för den nya vårdbyggnaden. Den har nu tjänat ut sin roll och kommer att rivas under december. Detta kommer att medföra vissa mindre störningar för flödet till ambulansinfarten. Berörda verksamheter informeras i god tid.

Byggprojekten går framåt

I den nya vårdbyggnaden pågår inredningsarbeten och montage av sakvaror. Driftsättning av belysning mm samt diverse provningar och injusteringar inför kommande besiktningar utförs. Det pågår även markarbeten på innergårdar och på Hälsotorget mot Vattnets hus. I Hälsogallerian på bottenvåningen av den nya vårdbyggnaden pågår byggnation av innerväggar.

 

Ombyggnationen av hela mottagningsplanet i den stora behandlingsbyggnaden är nu färdigställd enligt tidplan och överlämnad till verksamheten som har fått ljusa, ändamålsenliga och moderna lokaler.

 

Ombyggnationen av röntgenavdelningen fortgår enligt plan med byggnation av innerväggar och installationsarbete. Spacklings- och målningsarbeten samt montage av taklift kommer att påbörjas.

 

utsikt inne

Nya gatuadresser

För att förbättra orienteringen utomhus införs gatuadresser till alla entréer och nya tydliga skyltar sätts upp inom området. Den nya skyltningen utomhus baseras på ett orienteringssystem med gatuadresser. Det medför en flexibilitet vid utbyggnader och är ett sätt att orientera sig som alla är förtrogna med. Verksamheten blir också lättare att hitta med GPS, vilket gör den mer tillgänglig. Kallelser och information kommer att följa det nya systemet.

 

Skyltningen ska vara logisk, enkel och tydlig och på så sätt bidra till att göra det lätt att hitta och att besökare/patienter känner sig trygga. Befintliga byggnadsnummer, felaktiga och överflödiga skyltar tas bort. Områdets gränser markeras med stora välkomnande profilskyltar. Informationstavlor med områdeskarta placeras i strategiska punkter. Bilister hänvisas till p-huset i första hand. Gående och bilar separeras i möjligaste mån.

 

I veckan påbörjas markarbetena för de nya skyltarna, detta ska inte påverka framkomligheten. I december beräknas de nya skyltarna vara på plats.

Grön markparkering iordningställs

Markområdet mellan badhuset och bostadsområdet Rönneå park kommer att iordningställas till en grön markparkering. Cirka 30 parkeringsplatser möjliggörs genom detta. Parkeringen kommer att bestå av armerat gräs som ramas in av avenbokhäck, rhododendron och befintliga ekar för att ge ett grönt intryck både för besökare och boende runt omkring. Gräsarmeringen skapar bättre livsmiljö för omgivande växtlighet och ökar infiltrationen av regnvatten. Området kommer att upplevas tryggare och trevligare med belysning. Tillgängligheten till och från å-promenaden kommer att förbättras genom en grusstig mellan markparkeringen och å-promenaden.

Ombyggnation av röntgen – tillfälliga entréer

Det har installerats en ny magnetkamera och i veckan påbörjas rivnings- och saneringsarbete i etapp 2 på Röntgenavdelningen. Från den 9 augusti hänvisas patienter och besökare som ska till Röntgenavdelningen till den provisoriska entrén mellan Akutmottagningen och Blodcentralen (se foto). Utvändigt kommer tydliga skyltar att sättas upp som leder personflödet rätt till den provisoriska entrén.

Från den 9 augusti till den 29 september kommer personflödet från huvudentrén till avdelningar på plan 11 och 12 i den stora behandlingsbyggnaden att ske via den nybyggda hiss- och entréhallen i den nya vårdbyggnaden. Hiss 23 kan fortsatt användas, men hiss 24 och 25 kommer att vara avstängda t.o.m. mars nästa år. Ett skyltprogram finns framtaget för att leda personflödet rätt till de olika avdelningarna.

Tullportsbron stängs

Under vecka 32 kommer Tullportsbron att stängas för all gång-och cykeltrafik på obestämd tid. Tullportsbron är den nya gång- och cykelbron mellan centrum och Hälsostaden. Brister i målningen har upptäckts vid besiktningen av bron, Ängelholms kommun stänger därför bron för att åtgärda bristerna. Under tiden då bron är stängd hänvisas trafikanter till Järnvägsbron samt Carl XV:s bro.

Ombyggnation av röntgen – parkering påverkas 7-16 juni

Den 7 juni påbörjas arbetet med att lyfta in evakueringsbodar på innergården som ska användas som evakueringslokaler för personal på Röntgenavdelningen. Bodarna kommer att lyftas över byggnad 05 med hjälp av en mobilkran som kommer att stå uppställd vid Blodcentralen.

Den 7-16 juni kommer därför parkeringen mittemot Lindhaga (se foto) att vara avstängd. Tillträde till Blodcentralen samt ingången till byggnad 05 får 7-16 juni ske via gräsmattan från parkeringen vid akutmottagningen. De tre parkeringsplatserna avsedda för blodgivare, som normalt finns på parkeringsytan som stängs, kommer 7-16 juni att provisoriskt finnas vid akutmottagningen.

Ängelholms kommun arbetar med att bygga om korsningen Södravägen/Landshövdingevägen så att rondellen kan återställas samt asfaltera Landshövdingevägen. Som vi tidigare meddelat är korsningen stängd för genomfart 29/5 – 13/6, all trafik till sjukhuset hänvisas via stationen. Ambulans och akutmottagningen samt infarter till Hälsostadens parkeringar är tillgängliga från stationshållet. Kommunens parkering längs Södra vägen framför huvudentrén når man via Rosenholmsvägen. Parkeringen längs Södra vägen vid Lindhagaparken och längs järnvägen är inte tillgänglig under denna period.

Bullerplank vid Lindhagaparken

För att förbättra miljön och möjliggöra en trevlig vistelse i Lindhagaparken pågår arbete med att bygga ett bullerplank mot järnvägen. Bullerplanket beräknas vara färdigt i slutet av juni.

På så sätt blir parken attraktiv för fler aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm. Häromdagen hölls det sommarfest för personalen i parken med grillat, tipsrunda och livemusik.

Tidigare i våras färdigställdes arbetet med att renovera dammen i Lindhagaparken och de nya växterna i form av daglilja, bräken, kabbeleka, hosta, iris, fackelblomster, olika gräs m fl börjar nu växa till sig.