Grön markparkering iordningställs

Markområdet mellan badhuset och bostadsområdet Rönneå park kommer att iordningställas till en grön markparkering. Cirka 30 parkeringsplatser möjliggörs genom detta. Parkeringen kommer att bestå av armerat gräs som ramas in av avenbokhäck, rhododendron och befintliga ekar för att ge ett grönt intryck både för besökare och boende runt omkring. Gräsarmeringen skapar bättre livsmiljö för omgivande växtlighet och ökar infiltrationen av regnvatten. Området kommer att upplevas tryggare och trevligare med belysning. Tillgängligheten till och från å-promenaden kommer att förbättras genom en grusstig mellan markparkeringen och å-promenaden.

Ombyggnation av röntgen – tillfälliga entréer

Det har installerats en ny magnetkamera och i veckan påbörjas rivnings- och saneringsarbete i etapp 2 på Röntgenavdelningen. Från den 9 augusti hänvisas patienter och besökare som ska till Röntgenavdelningen till den provisoriska entrén mellan Akutmottagningen och Blodcentralen (se foto). Utvändigt kommer tydliga skyltar att sättas upp som leder personflödet rätt till den provisoriska entrén.

Från den 9 augusti till den 29 september kommer personflödet från huvudentrén till avdelningar på plan 11 och 12 i den stora behandlingsbyggnaden att ske via den nybyggda hiss- och entréhallen i den nya vårdbyggnaden. Hiss 23 kan fortsatt användas, men hiss 24 och 25 kommer att vara avstängda t.o.m. mars nästa år. Ett skyltprogram finns framtaget för att leda personflödet rätt till de olika avdelningarna.

Tullportsbron stängs

Under vecka 32 kommer Tullportsbron att stängas för all gång-och cykeltrafik på obestämd tid. Tullportsbron är den nya gång- och cykelbron mellan centrum och Hälsostaden. Brister i målningen har upptäckts vid besiktningen av bron, Ängelholms kommun stänger därför bron för att åtgärda bristerna. Under tiden då bron är stängd hänvisas trafikanter till Järnvägsbron samt Carl XV:s bro.

Ombyggnation av röntgen – parkering påverkas 7-16 juni

Den 7 juni påbörjas arbetet med att lyfta in evakueringsbodar på innergården som ska användas som evakueringslokaler för personal på Röntgenavdelningen. Bodarna kommer att lyftas över byggnad 05 med hjälp av en mobilkran som kommer att stå uppställd vid Blodcentralen.

Den 7-16 juni kommer därför parkeringen mittemot Lindhaga (se foto) att vara avstängd. Tillträde till Blodcentralen samt ingången till byggnad 05 får 7-16 juni ske via gräsmattan från parkeringen vid akutmottagningen. De tre parkeringsplatserna avsedda för blodgivare, som normalt finns på parkeringsytan som stängs, kommer 7-16 juni att provisoriskt finnas vid akutmottagningen.

Ängelholms kommun arbetar med att bygga om korsningen Södravägen/Landshövdingevägen så att rondellen kan återställas samt asfaltera Landshövdingevägen. Som vi tidigare meddelat är korsningen stängd för genomfart 29/5 – 13/6, all trafik till sjukhuset hänvisas via stationen. Ambulans och akutmottagningen samt infarter till Hälsostadens parkeringar är tillgängliga från stationshållet. Kommunens parkering längs Södra vägen framför huvudentrén når man via Rosenholmsvägen. Parkeringen längs Södra vägen vid Lindhagaparken och längs järnvägen är inte tillgänglig under denna period.

Bullerplank vid Lindhagaparken

För att förbättra miljön och möjliggöra en trevlig vistelse i Lindhagaparken pågår arbete med att bygga ett bullerplank mot järnvägen. Bullerplanket beräknas vara färdigt i slutet av juni.

På så sätt blir parken attraktiv för fler aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm. Häromdagen hölls det sommarfest för personalen i parken med grillat, tipsrunda och livemusik.

Tidigare i våras färdigställdes arbetet med att renovera dammen i Lindhagaparken och de nya växterna i form av daglilja, bräken, kabbeleka, hosta, iris, fackelblomster, olika gräs m fl börjar nu växa till sig.

Den nya vårdbyggnaden

Utsikten från vårdrummen i den nya vårdbyggnaden blir fantastisk!

Just nu pågår målningsarbete, golvläggning, montage av glaspartier och inredning samt terrazzo-läggning i trapphus. Det pågår även montering av stålpartier, spacklingsarbete samt gjutning av ramper och trappor på bottenplan av hiss-/entréhall. Samtliga arbeten i hiss- och entréhall ska vara färdigställda framåt semestern för att erbjuda tillträde från huvudentrén i den nya vårdbyggnaden till den stora behandlingsbyggnaden, detta eftersom röntgenombyggnaden behöver de ytor där passagen är belägen idag.

Landshövdingevägen stängd för genomfart 29/5-13/6

Ängelholms kommun kommer att påbörja arbetet med de delar som kvarstår på Landshövdingevägen. Man kommer att bygga om korsningen Södravägen/Landshövdingevägen så att rondellen kan återställas samt asfaltera Landshövdingevägen.

Den 29/5 – 13/6 kommer korsningen att vara stängd för genomfart, all trafik till sjukhuset kommer hänvisas via stationen. Ambulans och akutmottagningen samt infarter till Hälsostadens parkeringar kommer att vara tillgängliga från stationshållet. Kommunens parkering längs Södra vägen framför huvudentrén når man via Rosenholmsvägen. Parkeringen längs Södra vägen vid Lindhagaparken och längs järnvägen kommer inte att vara tillgänglig under denna period.

Ombyggnation av röntgen

På röntgenavdelningen pågår diverse omkopplingsarbete samt byggnation av väggar och målningsarbete. Arbete kommer att påbörjas för att öppna upp en provisorisk entré till röntgen i befintlig yttervägg mellan akutmottagningen och blodcentralen. Detta medför att den befintliga trappan kommer att stängas av till och med hösten 2018, då röntgenombyggnaden beräknas vara färdigställd. Under denna tid ombeds personal att gå runt arbetsområdet (längs Landshövdingevägen). Även befintliga p-platser för funktionsnedsatta kommer att behöva flyttas. Under veckorna 23-25 påbörjas arbetet med att lyfta in och iordningsställa evakueringsbodar på innergården där personal från kommande etapp 2 skall sitta.

Ombyggnation av röntgen

Antalet röntgenundersökningar förväntas att öka i framtiden och man ser en tydlig förskjutning mot fler undersökningar med magnetkamera som inte använder joniserande strålning. Genom att utöka från en till två MR-kameror och samtidigt skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler för röntgenverksamheten kommer kapaciteten att öka till 80 timmar/vecka med möjlighet att successivt öka till 150 timmar/vecka.

Projektet innefattar även urdrifttagande av två äldre röntgenutrustningar som ersätts av en ny skelettröntgenutrustning. Till följd av installationerna har röntgenavdelningens disposition setts över i sin helhet för att medge ett effektivt och patientsäkert flöde samt en god arbetsmiljö.

Ombyggnaden är planerad att genomföras i flera etapper med pågående röntgenverksamhet. Detta ställer stora krav på god kommunikation mellan de som bygger om och den pågående verksamheten. Evakueringsbodar kommer att finnas på innergården till den stora behandlingsbyggnaden. Ombyggnationen planeras starta om några veckor och beräknas vara färdig hösten 2018.

Bullerplank vid Lindhagaparken

För att förbättra miljön och möjliggöra en trevlig vistelse i Lindhagaparken kommer det att byggas ett bullerplank mot järnvägen. På så sätt blir parken attraktiv för fler aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm.

Förberedelserna av markytan är klar och nu påbörjas arbetet med borrplintar och senare montage av bullerplanket. Under en tid kommer en del av parkeringen längs järnvägen att behöva vara avstängd. Bullerplanket beräknas vara färdigt i slutet av juni.

Den gamla muren av ölandssten utanför Lindhaga längs Landshövdingevägen var i dåligt skick och behövde renoveras, detta arbete är nu färdigställt.